Dla odwiedzających

Dla odwiedzających

 

Targi Turystyki w Zabrzu

12-13.04.2019 r.
piątek 09.30-17.00, sobota 10.00-16.00

MOSiR Hala widowiskowo-sportowa w Zabrzu ul. Jana Matejki 6

Wejście na targi jest bezpłatne

REGULAMIN PRZYZNAWANIA NAGRÓD KONKURSOWYCH PODCZAS MIĘDZYNARODOWYCH TARGÓW TURYSTYCZNYCH W ZABRZU

 

§1
POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się przyznawanie nagród konkursowych w czasie trwania Międzynarodowych Targów Turystycznych (zwany dalej „Targami”) w dniach 12-13.04.2019r. zwany
  w dalszej części „Konkursem”.
 2. Organizatorem Konkursu jest Urząd Miejski w Zabrzu, zwany dalej Organizatorem. Sponsorami nagród są Urząd Miejski w Zabrzu, spółki miejskie, instytucje kultury, wystawcy uczestniczący w Targach oraz przedsiębiorcy
  z terenu woj. Śląskiego.
 3. Konkurs poprowadzony będzie w godzinach wskazanych w programie Targów, w dniach 12-13.04.2019 r.
  na Hali MOSiR w Zabrzu.
 4. Konkurs nie jest grą losową, zakładem wzajemnym ani grą na automatach, a jego wynik nie zależy
  od przypadku, dlatego też niniejszy Konkurs nie podlega przepisom ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. 2018, poz. 165).

 

§2
WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE

 1. W Konkursie mogą uczestniczyć wyłącznie osoby fizyczne pełnoletnie lub niepełnoletnie z opiekunem, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, które będą obecne na Targach.
 2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest wrzucenie kuponu konkursowego do specjalnie przygotowanej urny oraz posiadanie swojego odcinka wraz z numerem kuponu.
 3. Spośród wszystkich kuponów konkursowych, zostaną wylosowane osoby, którym zostanie zadane jedno pytanie. Za prawidłową odpowiedź osoba ta otrzyma jedną z ufundowanych przez Sponsorów nagród.
 4. Każdy z uczestników może wrzucić do przygotowanej urny tylko jeden kupon konkursowy na każde losowanie.

 

§3
WARUNKI REALIZACJI NAGRÓD

 1. Nagrodami w Konkursie mogą być materiały promocyjne miasta Zabrze, bilety, wejściówki i kupony rabatowe.
 2. Nagrody nie podlegają zamianie na inne nagrody ani na ich równowartość pieniężną.
 3. Zwycięzcy nie przysługuje prawo roszczenia do wypłaty równowartości pieniężnej Nagrody w przypadku
  jej niewykorzystania w wyznaczonym terminie.
 4. W przypadku rezygnacji z realizacji nagrody z przyczyn leżących po stronie Zwycięzcy, nagroda przepada.
 5. Organizator Konkursu nie jest stroną ani pośrednikiem w dochodzeniu roszczeń w ewentualnych kwestiach spornych dotyczących nagród. Wszelkie tego typu roszczenia należy zgłaszać bezpośrednio Sponsorowi Nagrody, a reklamacje rozwiązywane są polubownie jedynie między Zwycięzcą a Sponsorem Nagrody.

 

§4
PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Każdy uczestnik Konkursu, wrzucając kupon konkursowy do urny, wyraża tym samym zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych (zgodnie z Ustawą z dn. 10.05.2018 r. o ochronie danych osobowych tj. Dz. U. 2018, poz. 1000) przez Organizatora oraz przez inne podmioty działające w imieniu Organizatora na potrzeby przeprowadzenia Konkursu, oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby marketingowe. Każdy uczestnik posiada prawo wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania, zmiany i żądania usunięcia, zgodnie
z ustawą o ochronie danych osobowych.

 

§5
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące Nagrody należny zgłaszać wyłącznie u Sponsora Nagrody. Organizator
  nie ponosi w żadnym zakresie odpowiedzialności za działania lub zaniechania Sponsora, ani za jakość lub usterki techniczne Nagrody.
 2. Organizator jest uprawniony do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie
  to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. Dotyczy to w szczególności zmian poszczególnych czynności konkursowych oraz zmiany specyfikacji nagród.
 3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości udziału w Konkursie wynikający z winy leżącej po stronie uczestnika. Organizator nie będzie ponosić odpowiedzialności za szkodę powstałą w związku
  z udziałem uczestnika w Konkursie. Żadne roszczenia będące następstwem w/w zdarzeń nie będą przez Organizatora uznane.
 4. Udział uczestnika oznacza jego zgodę na warunki Konkursu, zawarte w niniejszym Regulaminie.